Privacy- en cookieverklaring

U deelt uw persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

1. Wie zijn wij?

EZ huren verhuurt artikelen aan consumenten en aan zakelijke klanten. Voor promotie en verhuur van de producten worden een aantal websites ingezet.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Als u een zzp’er of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat u kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens gebruikt EZ huren?

EZ huren gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens.

Gegevens voor een reserveringsaanvraag
Bij een reserveringsaanvraag verstrekt u ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres of telefoonnummer. Dit kunnen natuurlijk ook de (contact)gegevens van uw bedrijf of van een stichting zijn.

Gegevens als u contact hebt met EZ huren
Wij kunnen ook gegevens vastleggen als u contact opneemt met EZ huren. Bijvoorbeeld als u telefonisch contact zoekt met EZ huren, via onze website of via sociale media.

Als u contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat u onbedoeld, naast de informatie die u zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die u zelf hebt ingesteld. Wilt u meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen van uw instellingen? Kijk dan op de website en raadpleeg de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

4. Hoe krijgen wij uw gegevens?

EZ huren kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u die zelf aan EZ huren verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten, omdat u een review plaatst of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

5. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

5.1 Algemeen

EZ huren kan haar diensten alleen goed uitvoeren als EZ huren daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

5.2 Om onze diensten te kunnen leveren

EZ huren heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

  • onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
  • contact met u opnemen;
  • uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst die we met u aangaan.

5.3 Marketing

We brengen onze klanten graag op de hoogte van nieuws over onze producten en diensten. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens. De gegevens die we zelf hebben ontvangen, kunnen worden aangevuld met openbare bronnen.
Daarbij houdt EZ huren rekening met uw voorkeuren. Wij vinden het belangrijk dat wij informatie toesturen die voor u relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens (‘open- en klikgedrag’). Als u geen commerciële informatie van EZ huren wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘uw rechten’ leest u hieronder hoe u zich af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en /of nieuwsbrieven.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigd belang van EZ huren bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand.

5.4 Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening

We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

  • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen;
  • nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.

Ook maken we van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen. We kiezen welke service het beste bij een groep klanten past. Ons aanbod stemmen we daarop af.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van EZ huren.

6. Hoe zorgt EZ huren voor persoonsgegevens?

EZ huren legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. EZ huren neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, backups, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van EZ huren en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door EZ huren vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden.

7. Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten en van diegenen die contact met ons opnemen.

8. Bewaartermijnen

EZ huren bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die EZ huren hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

9. Cookies

EZ huren maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De website gebruikt de volgende cookies:

9.1 Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

9.2 Advertenties

Op de website vind u advertenties (banners of zogenaamde affiliate links). Als u klikt op één van deze advertentes en u koopt vervolgens iets, krijgt EZ huren een klein percentage van het verkoopbedrag. Om te registeren dat EZ huren recht heeft op deze vergoeding wordt een zogenaamde affiliate cookie geplaatst. Mocht u dit niet op prijs stellen, accepteer dan de cookies niet of klik niet op de banners.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

10. Uw rechten. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat EZ huren uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Maar ook als u EZ huren toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wil intrekken.

Stuur ons een brief, met als bijlage een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Dit kan naar: EZ huren, Pleiadenstraat 104, 2024 TS Haarlem. Wij vragen u met klem op deze kopie uw BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. EZ huren stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek.

Dit adres kunt u ook gebruiken als u een klacht hebt over de wijze waarop EZ huren met (uw) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van EZ huren via een afmeldlink in het bericht zelf.

11. Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door EZ huren, bij het bestrijden van fraude of als de wet- en regelgeving dat vereist.

11.1 Dienstverlening

Om onze online marketing activiteiten te kunnen uitvoeren is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden. Bijvoorbeeld om uw website aan te melden bij een zoekmachine of advertentiesite. We delen de gegevens alleen als u ons daarvoor opdracht gegeven hebt en we delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

11.2 Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal EZ huren passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

11.3 Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, en marketingbureaus. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

11.4 Andere websites

Op de websites van EZ huren treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. EZ huren kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site.

12. Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. EZ huren is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Webmarkeers worden verwerkt bij EZ huren worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden op via het contactformulier.

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt die aan: EZ huren, Pleiadenstraat 104, 2024 TS Haarlem.

Wijzigingen
EZ huren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018